VEDTÆGTER FOR AAGERUPGAARD SPORTSRIDEKLUB 

§1 – Navn og hjemsted
 
Klubbens navn er Aagerupgård Sportsrideklub.
 Klubbens forkortelse er AAGS.
 Klubbens hjemsted er i Holbæk Kommune.

§2 - Formål
Klubbens formål er ved afholdelse af kurser, rideøvelser og ridekonkurrencer at fremme interessen for ridesporten, ligesom alment kendskab til hesten gives ved undervisning i hestens røgt og pleje.

§3 – Medlemskab af DRF og DIF
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4 - Medlemskab
 I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år, og de har først stemmeret og er valgbar til bestyrelsen fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Forældre/værge kan forvalte stemmeretten for et medlem, der er under 18 år.
Medlemmer med mindst 3 måneders medlemskab af klubben har stemmeret og er valgbar på generalforsamlingen.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbar på generalforsamlingen.
Stævnemedlemmer kan optages i klubben. Stævne medlemskab giver ikke stemmeret eller gør valgbar på generalforsamlingen.
Medlemskabet er gældende fra den dato, skriftlig anmodning herom modtages af kassereren. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. 
Udmeldelse af klubben skal foretages skriftligt til kassereren med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar.

§ 4A - Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlinger og er valgbar til bestyrelsen.

§5 - Kontingent
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
Medlemskontingent opkræves forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.
Der betales kun halvt kontingent ved optagelse som medlem efter den 1. juli.

§6 - Bestyrelsen
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges bestyrelse for en 2-årig periode samt 2 suppleanter for en 1-årig periode. Desuden vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som afgår hvert år. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. 
I tilfælde af vakance i bestyrelsen kan en af suppleanterne indtræde. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.
For alle er gældende, at genvalg kan finde sted.

Følgende grupper af medlemmer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

 1. Etablissementsejere og/eller bestyrelsesmedlemmer for etablissementet/den selvejende institution.
 2. Ejer og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for den ejerinstitution, hvor klubben holder til.
 3. Generelt undervisere – dog ikke amatørtrænere.
 4. Ansatte på etablissementet.

Alle valg skal ske blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være medlem af andre rideklubbers bestyrelse.

§6A – Bestyrelsesmøder
 
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Opfølgning siden sidst
 3. Nyt fra udvalgene
 4. Nyt fra DRF/D4
 5. Økonomi
 6. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 10A.
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat gemmes digitalt ved de enkelte mødes afslutning. 


 §7 – Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 31/3.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

 1. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskaber.
 4. Budget og fastlæggelse af kontingenter.
 5. Indkomme forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Nedsættelse af udvalg
 9. Eventuelt

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt flertal.
Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og § 14.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 10 B og 10 C.
Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8 - Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser. 

§9 - Regnskab
Regnskabsåret går fra d. 1. januar til d. 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af én på den ordinære generalforsamling valgt revisor. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag fra budget for det kommende år.

§ 10A – Karantæne/udelukkelse
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. 

§ 10B – Karantæne/udelukkelse
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som angivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalginden 4 uger.

§ 10C – Karantæne/udelukkelse
I det af §10B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalgtil afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion)

§ 11 - Prokura
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Klubben tegnes af formand/-næstformand – kasserer. Disse er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 7. Der bør ikke meddeles eneprokura.

§ 12 - Vedtægtsændring
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftlig opfordrer bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 14 – Klubbens opløsning
Opløsning af klubben kan kun ske, såfremt beslutning herom vedtages to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 75% af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal.
Såfremt klubben opløses, skal midler og ejendom tilfalde Dansk Ride Forbund.

Love og vedtægtsændringer er vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 20. marts 2023 med Hans Hansen som generalforsamlingsdirigent.