VEDTÆGTER AAGS pr. 18. juni 2020

§1
Klubbens navn er Aagerupgård Sportsrideklub, forkortes AAGS, som er hjemhørende i Holbæk kommune.

§2
Klubbens formål er ved afholdelse af kurser, rideøvelser og ridekonkurrencer at fremme interessen for ridesporten, ligesom alment kendskab til hesten gives ved undervisning i hestens røgt og pleje.

§3
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4
I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år, og de har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Forældre/værge kan forvalte stemmeretten for et medlem der er under 18 år.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Medlemmer med mindst 3 måneders medlemskab af klubben har stemmeret på generalforsamlingen. Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til kassereren. Udmeldelse af klubben skal foretages skriftligt til kassereren.

§ 4A
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlinger og er valgbar til bestyrelsen.

§5
Generalforsamlingen skal fastsætte kontingentstørrelse for henholdsvis seniorer, juniorer og passive.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. Kontingentrestance udover 2 måneder medfører, at medlemmet slettes. Optagelse på ny kan kun ske efter betaling af skyldig restance.
Der betales kun halvt kontingent ved optagelse som medlem efter den 1. juli.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§6
Klubbens bestyrelse består af 6 seniormedlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der afgår efter tur 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen vælger ligeledes 2 bestyrelsessuppleanter for en periode af 2 år, én afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Der vælges samtidig 1 revisor samt 1 revisor suppleant som afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Følgende grupper af medlemmer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

1. Etablissementsejere og/eller bestyrelsesmedlemmer for etablissementet/den selvejende institution.

2. Ejer og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for den ejerinstitution, hvor klubben holder til.

3. Generelt undervisere – dog ikke amatørtrænere.

4. Ansatte på etablissementet.

Alle valg skal ske blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være medlem af andre rideklubbers bestyrelse.

§7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 31/3 med angivelse af følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskaber.

4. Budget og fastlæggelse af kontingenter.

5. Indkomme forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor og suppleant

8. Nedsættelse af udvalg

9. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne mindst 2 uger før med angivelse af tid og sted, dog maksimum én indkaldelse pr. husstand, hvor der er flere medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.

§8
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde – dog skal køb og salg af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen. Prokura kan meddeles to i foreningen. F.eks. formand/ – næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger.
Der bør ikke meddeles eneprokura.
Møder afholdes efter behov – dog mindst 4 gange årligt – og indkaldes af formanden. Møde skal afholdes, såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende og ved dennes fravær næstformandens. For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne være til stede. Der føres referat på bestyrelsesmøderne. Referatet oplæses på næstfølgende bestyrelsesmøde og underskrives af bestyrelsen. Referatet er tilgængeligt for medlemmerne, og ethvert medlem kan forlange referaterne til gennemlæsning.

§9
Regnskabsåret går fra d. 1. januar til d. 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af én på den ordinære generalforsamling valgt revisor. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag fra budget for det kommende år.

§ 10A
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 10B
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som angivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 10C
I det af §10B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion)

§ 11
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt flertal, jfr. Dog paragrafferne 10B, 10C, 12 og 14.

§ 12
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftlig opfordrer bestyrelsen med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 14
Opløsning af klubben kan kun ske, såfremt beslutning herom vedtages to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Desuden kræver sådan en sådan beslutning, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med 75 % af de afgivne stemmer.

§ 15
Såfremt klubbens opløses, skal midler og ejendom tilfalde Dansk Ride Forbund.

Love og vedtægtsændringer er vedtaget på den ordinære generalforsamling, Ågerup, juni 2020, Hans Hansen, Generalforsamlingsdirigent